Αποστολή

Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει εκείνο το μαθησιακό περιβάλλον που βοηθά να αναπτύξει κάθε μαθητής ισόρροπα το πνεύμα του και το σώμα του προκειμένου να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη και δημιουργική προσωπικότητα.

Οραματιζόμαστε να λάβει εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες ώστε να εξελιχθεί σε έναν πολίτη που θα είναι χρήσιμος στον εαυτό του, στην οικογένειά του και στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει.

Πραγματοποιούμε τη συστηματική διδασκαλία των πλέον διαδεδομένων ευρωπαϊκών γλωσσών  ώστε με τη βοήθειά τους να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο, για να βιώσουν τα μορφωτικά και πολιτισμικά αγαθά  και άλλων χωρών.